Geen zin om te lezen? Bekijk snel ons filmpje.
Geen zin om te lezen?
Bekijk snel ons filmpje.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP B2C


Ondernemingsgegevens

GCV isolatie-online.be
Zeedijk 5 0703
8620 Nieuwpoort
wim.serrien@isolatie-online.be
0472642097
BTW BE0630.720.526

Elke klant wordt geacht onderhavige algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.  Om een bestelling te plaatsen op deze website dient u 18 jaar of ouder te zijn.


Openingsuren


maandag tot vrijdag : telefonisch te bereiken van 07.00u tot 20.00u
zaterdag : telefonisch te bereiken van 08.00u tot 19.00u
zon- en feestdagen: gesloten


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van GCV isolatie-online.be, met maatschappelijke zetel te Zeedijk 5 bus 0703 8620 Nieuwpoort, BTW BE 0630.720.526 en zetel van uitbating te Vaartstraat 213 2960 Sint-Lenaarts (hierna 'isolatie-online.be') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van isolatie-online.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door GCV isolatie-online.be aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden isolatie-online.be niet. GCV isolatie-online.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. GCV isolatie-online.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door GCV isolatie-online.be.  GCV isolatie-online.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Na het doorlopen van de verschillende stappen ontvangt u per mail een overzicht van de bestelde materialen en een hyperlink naar deze Voorwaarden.  In deze mail staat naast het eerder genoemde overzicht volgende tekst:

De bestelling wordt definitief na ontvangst van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 001-4858832-81 IBAN BE 36 0014 8588 3281 swiftcode/bic-code GEBABEBB. U ontvangt per post een factuur voor voldaan, die u in staat moet stellen de nodige premies aan te vragen. De materialen zullen geleverd worden op de door u in de bestelbon opgegeven leverdatum, op voorwaarde dat het verschuldigde bedrag betaald werd. Kan deze datum echter niet aangehouden worden dan zal GCV isolatie-online.be u per mail hiervan op de hoogte brengen en een nieuwe datum voorstellen. In het geval dat u geen leverdatum vooropgesteld hebt, dan zal isolatie-online.be per mail een leverdatum voorstellen en om een bevestiging vragen.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

•    via overschrijving op rekeningnummer BE36 0014 8588 3281 GEBABEBB

GCV isolatie-online.be is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Leveringen worden uitgevoerd op de door de Klant in de bestelbon opgegeven leverdatum.  Indien de Klant geen leverdatum vooropstelt zal GCV isolatie-online.be een voorstel aan de Klant overmaken en hem om bevestiging vragen.
De leveringen van GCV isolatie-online.be gebeuren voor een aankoopbedrag van EUR 1028,50 incl. BTW zonder kosten.  Onder dit bedrag wordt een forfaitaire som aangerekend van EUR 106,48 incl. BTW (transport + km-heffing).  De km-heffing wordt voor alle leveringen aangerekend, onafhankelijk van de grootte van de bestelling.  De forfaitaire kost bedraagt EUR 9,68 incl. BTW. Kosten voor het ter beschikking stellen van een vrachtwagen met kraan of andere afwijkingen moeten eerst met isolatie-online.be besproken worden en schriftelijk bevestigd door de Klant.
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland (Klant neemt vooraf contact op met GCV isolatie-online.be ivm de kosten en levermogelijkheden) en Luxemburg. De levering gebeurt door derden in opdracht van GCV isolatie-online.be

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant binnen de 2 maanden aan GCV isolatie-online.be gemeld worden.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de GCV isolatie-online.be was geboden.

Indien door een fout van de klant de vrachtwagen niet gelost kan worden op de afgesproken datum of door een foutieve opgave van het leveradres in de bestelling, wordt een forfaitair bedrag van EUR 125,00 excl. 21% BTW aangerekend voor de vergeefse rit of omleiding naar een ander adres.

Ledige waarborgpaletten worden bij de klant in onderlinge afspraak afgehaald.  De kosten hiervoor bedragen EUR 30,25 incl. BTW.  De Klant kan de ledige palet terugbrengen in onderling overleg met GCV isolatie-online.be.  De Klant krijgt de betaalde waarborg terugbetaald en een creditnota voor dit bedrag.
 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van GCV isolatie-online.be.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van GCV isolatie-online.be te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij GCV isolatie-online.be.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag:

"waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.";

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant GCV isolatie-online.be Wim Serrien Vaartstraat 213 2960 Sint-Lenaarts BE0630.720.526 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan GCV isolatie-online.be heeft meegedeeld overhandigen aan GCV isolatie-online.be of een derde partij door GCV isolatie-online.be aangeduid.  De Klant is op tijd als hij de goederen wenst terug te sturen voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

GCV isolatie-online.be zal, tenzij anders onderling overeengekomen, de goederen bij de klant ophalen.  De kosten voor het ophalen van de goederen zijn ten laste van de Klant en worden vooraf aan de klant medegedeeld. De kosten hiervoor bedragen EUR 181,50,00 incl. 21% BTW.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt GCV isolatie-online.be zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in voldoende beschermende verpakking (bij voorkeur de originele verpakking)  bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal GCV isolatie-online.be alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen voor 100%, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat GCV isolatie-online.be op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan isolatie-online.be wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door GCV isolatie-online.be geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

GCV isolatie-online.be betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
 

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn   herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 • bestellingen die het resultaat zijn van een schriftelijke offerte aangevraagd door de Klant via de button "vraag gratis offerte" of per mail via wim.serrien@isolatie-online.be. De bestellingen hebben een anders samengesteld volgnummer, bv. JJMMDD_XXXX.  Terugname voorwaarden: isolatie-online.be betaalt 80% van de factuurwaarde incl. BTW terug, kosten voor afhaling EUR 121,00 incl. BTW en eventueel waardeverlies van de teruggebrachte materialen.Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie (2 jaar) geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de GCV isolatie-online.be klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan isolatie-online.be.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant GCV isolatie-online.be zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van GCV isolatie-online.be is bereikbaar op het telefoonnummer +32 472 64 20 97, via e-mail op wim.serrien@isolatie-online.be of per post op het volgende adres Vaartstraat 213 2960 Sint-Lenaarts. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.  isolatie-online.be zal elke door de Klant mondeling of schriftelijk geformuleerde klacht onderzoeken en de Klant op de hoogte brengen van de bevindingen en eventueel corrigerende maatregelen.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover GCV isolatie-online.be beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van EUR 125,00  per factuur.

Indien de Klant nog gelden tegoed heeft van isolatie-online.be zijn dezelfde schadebedingen van toepassing.

Onverminderd het voorgaande behoudt GCV isolatie-online.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, GCV isolatie-online.be respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de gegevens die worden verzameld om de diensten te bieden die door de klant werden gevraagd, zoals het bekijken van de online prijslijsten.  De gegevens worden enkel gebruikt om u te informeren over onze producten.  De klantenlijsten worden niet verkocht of verhuurd

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan GCV isolatie-online.be t.a.v. Wim Serrien Vaartstraat 213 2960 Sint-Lenaarts, wim.serrien@isolatie-online.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot GCV isolatie-online.be t.a.v. Wim Serrien Vaartstraat 213 2960 Sint-Lenaarts, wim.serrien@isolatie-online.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

GCV isolatie-online.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op wim.serrien@ isolatie-online.be

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door GCV isolatie-online.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van isolatie-online.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Artikel 17: UNIZO e-commerce label

GCV isolatie-online.be heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via www.unizo.be/e-commerce.


Artikel 18: Be-Commerce label

GCV isolatie-online.be, Wim Serrien, is lid van BeCommerce en is gebonden door de gedragscode van het BeCommerce kwaliteitslabel en de uitspraken van het Comité van toezicht van BeCommerce vzw, Wetenschapspark 1 - lab 1 Campuslaan 1 3590 Diepenbeek (België) info@becommerce.be

 

Artikel 19: klachten

 • GCV isolatie-online.be beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze procedure.

 • klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 5 werkdagen na dag van levering, volledig en duidelijk omschreven ingediend worden bij GCV isolatie-online.be, nadat de klant de gebreken heeft vastgesteld

 • bij GCV isolatie-online.be ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst.  Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door GCV isolatie-online.be binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en vermoedelijke datum wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 • wanneer een klant een geschil heeft met GCV isolatie-online.be en hem hierover reeds geraadpleegd heeft, dan heeft de klant de mogelijkheid om raad te vragen bij BeCommerce: www.becommerce.be

 • de klant kan ook steeds terecht bij het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Commissie.  Dit platform behandelt klachten over overeenkomsten op afstand. link formulier ODRP

 

Artikel 20: geschillen

 • geschillen tussen de klant en GCV isolatie-online.be over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door GCV isolatie-online.be te leveren of geleverde producten,kunnen, mits inachtname van hierna bepaalde, zowel door de klant als GCV isolatie-online.be aan BeCommerce voorgelegd worden

 • een geschil wordt door de geschillencommissie van BeCommerce slechts in behandeling genomen, indien de klant zjn klacht eerst binnen een redelijke termijn aan GCV isolatie-online.be heeft voorgelegd

 • GCV isolatie-online.be is gebonden aan de keuze van de klant om een geschil voor te leggen aan BeCommerce

 • wanneer GCV isolatie-online.be de tussenkomst aanvraagt zal de klant binnen vijf weken na een daartoe door GCV isolatie-online.be schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter.  Verneemt GCV isolatie-online.be de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is GCV isolatie-online.be gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter

 • BeCommerce doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in hun Huishoudelijk Reglement.  De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies

 • de geschillencommissie zal een gschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan GCV isolatie-online.be surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillisement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd heeft, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een uitspraak is gewezen 

 
BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.  U kan onderstaand formulier kopiëren en d.m.v. ctrl-v in uw mail plakken.

Aan

GCV isolatie-online.be
Wim Serrien
Zeedijk 5 bus0703
8620 Nieuwpoort
wim.serrien@isolatie-online.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen met bestel ID … herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en)
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
Elke klant wordt geacht onze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.  Om een bestelling te plaatsen op deze website dient u 18 jaar of ouder te zijn.